Przedszkole Samorządowe nr 1
im. Jana Brzechwy w Piotrkowie Trybunalskim

Rekrutacja

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 1 =
R E K R U T A C J A   2021/2022
01.03.2021 r. - 20.03.2021 r.

Wnioski można pobrać ze strony przedszkola lub w placówce.
 
INFORMACJA O WOLNYCH MIEJSCACH,
NA KTÓRE BĘDZIE DOKONYWANY NABÓR NA ROK SZKOLNY 2021/2022

10 – trzy, czterolatków (roczniki 2017,2018)
ZASADY   REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI  SAMORZĄDOWYCH
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

          
 
Rekrutacja do przedszkoli samorządowych odbywa się  na wolne   miejsca  do   poszczególnych grup wiekowych i  uzależniona jest  od możliwości organizacyjnych danej  placówki. Do przedszkola samorządowego  przyjmuje  się kandydatów  zamieszkałych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.  
 
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski na rok szkolny 2021/2022
Czynność Postępowanie .............
rekrutacyjne    
Postępowanie......... 
uzupełniające
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
od 01.03.2021 r.
do 20.03.2021 r.
od 04.05.2021 r.
do 04.05.2021 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
od 24.03.2021 r.
do 29.03.2021 r.
od 11.05.2021 r.
do 14.05.2021 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 
30.03.2021 r.
godz. 14.00
17.05.2021 r.
godz. 14.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
 
od 30.03.2021 r.
do 01.04.2021 r.
od 17.05.2021 r.
do 20.05.2021 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 02.04.2021 r.
godz. 14.00
21.05.2021 r.
godz. 14.00


Rodzice składają  wniosek  wyłącznie  do  przedszkola pierwszego  wyboru.
We wnioskurodzice mogą zaznaczyć nie więcej niż dwa inne przedszkola, tzw. drugiego i trzeciego wyboru. W procesie rekrutacjiwniosek będzierozpatrywany w poszczególnych przedszkolachwedługpodanej kolejności. Jeżelidziecko nie zostało przyjęte do przedszkolaz pierwszego wyboru, może być przyjętedo drugiego lub trzeciego wyboru w przypadku wolnych miejsc w tych przedszkolach.
Dziecko nieprzyjęte do żadnego z zaznaczonych we wniosku przedszkoli pozostaje na listach rezerwowych w danych przedszkolach.

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętychi nieprzyjętychdo poszczególnych przedszkoli ogłaszane są na tablicach informacyjnych w przedszkolach.
 
Kryteria  rekrutacji dzieci do przedszkoli samorządowych.
  • Wielodzietność rodziny kandydata.
  • Niepełnosprawność kandydata.
  • Niepełnosprawność  jednego z rodziców kandydata.
  • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.
  • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.
  • Samotne  wychowanie  kandydata w rodzinie.
  • Objęcie  kandydata pieczą zastępczą.
Powyższe kryteria mają jednakową wartość w procesie rekrutacji!

KRYTERIA DODATKOWE
  1. Kandydat, którego oboje rodzice  zatrudnieni  są w pełnym wymiarze  czasu pracy lub uczą się w trybie dziennym – kryterium  stosuje się również  do rodzica samotnie wychowującego dziecko  - 5pkt.
  2. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego przedszkola  w dacie  składania wniosku i będzie uczęszczało nadal w roku, którego dotyczy rekrutacja - 3pkt.                                                                                                                                                        
  3. Odległość przedszkola od miejsca zamieszkania kandydata do 3 km  - 1 pkt.   

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów dodatkowych     
                                             

Oświadczenie rodziców/rodzica kandydata o zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy lub pobieraniu nauki w trybie dziennym.
Oświadczenie rodziców/rodzica  kandydata o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w tym samym przedszkolu.
Oświadczenie rodziców/rodzica, że odległość od miejsca zamieszkania  kandydata do przedszkola nie przekracza 3 km.
 
ZASADY REKRUTACJI DZIECI SPOZA TERENU MIASTA

Dzieci zamieszkałe  poza terenem miasta Piotrkowa  Trybunalskiego mogą być przyjęte do przedszkola samorządowego  w przypadku wolnych  miejsc po zakończonej rekrutacji  do   przedszkoli samorządowych na rok szkolny 2021/2022.
 
 


                       

Załączniki artykułu

oświadczenie o odległości (doc) 0.02mb, (pobrań: 225)
oświadczenie o rodzeństwie kandydata (doc) 0.02mb, (pobrań: 150)
klauzula-informacyjna-przedszkole 1 (doc) 0.03mb, (pobrań: 99)
Wniosek przedszkole rekrutacja 2021-2022 (doc) 0.06mb, (pobrań: 46)
Zasady rekrutacji-2021-2022 (doc) 0.06mb, (pobrań: 26)

Czwartek 29 lipca 2021

Konstantyn, Lucyliusz, Olaf, Maria, Faustyn, Serafina, Marta, Urban, Beatrycze, Lucyla, Cierpisław, Prosper