Przedszkole Samorządowe nr 1
im. Jana Brzechwy w Piotrkowie Trybunalskim

Deklaracja dostępności

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 8 =

Deklaracja dostępności Przedszkola Samorządowego nr 1 im. Jana Brzechwy w Piotrkowie Trybunalskim

Przedszkole Samorządowe nr 1 im. Jana Brzechwy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Samorządowego nr 1 im. Jana Brzechwy w Piotrkowie Trybunalskim.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • pochodzące z różnych źródeł,
 • dokumenty opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, np. skany dokumentów,
 • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • staramy się ograniczyć do minimum zamieszczanie plików na stronach, a ich zawartość publikować bezpośrednio na stronie www, aby była w pełni dostępna i gwarantująca lepsze odczytywanie przez czytniki ekranu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Rogut.
 • E-mail: przedszkole1@przedszkole1.piotrkow.pl
 • Telefon: 44 7339299

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 1 im. Jana Brzechwy w Piotrkowie Trybunalskim
 • Adres: 97 - 300 Piotrków Trybunalski, ul. Sienkiewicza 7
 • E-mail: przedszkole1@przedszkole1.piotrkow.pl
 • Telefon: 44 7339299

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek przedszkola jest dwupiętrowy.
Istnieje wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych przy ulicy głównej, przy której bezpośrednio leży budynek.
Wejście do Przedszkola Samorządowego nr 1 im. Jana Brzechwy jest oznakowane i znajduje się na ścianie frontowej budynku od ulicy Sienkiewicza 7.
Za drzwiami wejściowymi znajduje się wiatrołap, który prowadzi do drugich drzwi, otwieranych przez wyznaczonych pracowników (jest również domofon). Przedszkole posiada także drugie wejście, znajdujące się od strony placu zabaw dla dzieci. Metalowe drzwi prowadzą przez schody, poprzez pomieszczenia gospodarcze do kolejnych drzwi, które są wejściem do szatni. Obie pary drzwi zamykane są na klucz.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W przedszkolu nie ma osób posługujących się językiem migowym.