Przedszkole Samorządowe nr 1
im. Jana Brzechwy w Piotrkowie Trybunalskim

Dyżur Wakacyjny

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 3 =
Zapraszamy do zapoznania się z zasadami dotyczącymi zapisywania dzieci na dyżur wakacyjny.


Zasady organizacji pracy Przedszkoli Samorządowych
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w okresie lipiec – sierpień 2023 roku

Ilekroć we wniosku rekrutacyjnym oraz zasadach organizacji pracy Przedszkoli Samorządowych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w okresie lipiec – sierpień 2023 roku jest mowa o rodzicach należy przez to rozumieć rodziców, prawnych opiekunów dzieci oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

W okresie wakacyjnym dyżury pełnią przedszkola:
LIPIEC 2023 r:
Przedszkole Samorządowe nr 1 (ul. Sienkiewicza 7)
www.przedszkole1.piotrkow.pl telefon 44 733 92 99
Przedszkole Samorządowe nr 16 (ul. Daniłowskiego 3)
www.przedszkole16.piotrkow.pl telefon 44 615 80 53
Przedszkole Samorządowe nr 14 (ul. Krakowskie Przedmieście 13)
www.przedszkole14.piotrkow.pl telefon 4 732 56 66
Przedszkole Samorządowe nr 7 (ul. Poprzeczna 7a)
www.przedszkole7.piotrkow.pl telefon 44 733 90 35
SIERPIEŃ 2023 r.:
Przedszkole Samorządowe nr 8 (ul. Broniewskiego 3)
www.przedszkole8.piotrkow.pl telefon 44 733 90 35
Przedszkole Samorządowe nr 24 (ul. Topolowa 14 a)
www.przedszkole24.piotrkow.pl telefon 44 733 90 35
Przedszkole Samorządowe nr 5 (Kazimierza Wielkiego 5)
www.przedszkole5.piotrkow.pl telefon 44 733 90 82
Przedszkole Samorządowe nr 15 (Belzacka 78a)
www.przedszkole15.piotrkow.pl telefon 44 649 62 41
2. We wszystkich przedszkolach dyżurujących obowiązują te same zasady i terminy zapisów.
3. Do przedszkoli dyżurujących przyjmowane będą dzieci rodziców pracujących lub rodzica pracującego i samotnie wychowującego dziecko.
4. Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci uczęszczające do przedszkoli w bieżącym roku szkolnym, dla których organem prowadzącym      jest Miasto Piotrków Trybunalski.
5. Rodzic dziecka uczęszczającego do przedszkola, które nie pełni dyżuru wakacyjnego wybiera przedszkole oraz miesiąc, na który zapisze          dziecko.
6. Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające w bieżącym roku szkolnym do dyżurującego przedszkola,                  a  następnie dzieci z innych przedszkoli.
7. Wnioski będą do pobrania bezpośrednio w przedszkolu dyżurującym lub na jego stronie internetowej w zakładce „Dyżur wakacyjny” od         12.04.2023 roku.
8. Przedszkola dyżurujące przyjmują Wnioski w dniach 17.04.2023 r. – 21.04.2023 r.
9. Listy dzieci przyjętych zostaną wywieszone w przedszkolach dyżurujących w dn. 25.04.2023 r. o godz. 14:00. Rodzice dzieci nieprzyjętych w      danym przedszkolu mogą ubiegać się o miejsce w pozostałych przedszkolach dyżurujących posiadających wolne miejsca.
10. Podstawą przyjęcia dziecka do wybranego przedszkola na dyżur wakacyjny będzie prawidłowo wypełniony i złożony Wniosek o przyjęcie           dziecka do przedszkola w okresie wakacji.
11. Wniosek musi być potwierdzony podpisem dyrektora przedszkola samorządowego macierzystego wraz z pieczątką placówki w celu               potwierdzenia objęcia dziecka wychowaniem przedszkolnym w bieżącym roku szkolnym.
12. Rodzic składa wniosek do jednego wybranego przedszkola dyżurującego w danym miesiącu.
13. Rodzic dziecka przyjętego na dyżur wakacyjny do 10 czerwca dostarcza upoważnienia do odbioru dziecka oraz ważne informacje                 dotyczące zdrowia dziecka.
14. Należności za świadczenia przedszkola rodzic dziecka przyjętego na dyżur wakacyjny jest
      zobowiązany uregulować:
- za miesiąc lipiec 2023 r. do dnia 15 lipca 2023 r.
- za miesiąc sierpień do dnia 15 sierpnia 2023 r.

 

Załączniki artykułu

Wniosek - dyżur z PS 1 (doc) 0.06mb, (pobrań: 68)
Zasady - dyżur wakacje (doc) 0.05mb, (pobrań: 50)